supply manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supply manager

    * kinh tế

    giám đốc cung ứng