stud welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stud welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stud welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stud welding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stud welding

  * kỹ thuật

  hàn gu-giông

  sự hàn chốt

  hóa học & vật liệu:

  sự hàn đinh chốt