stud-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stud-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stud-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stud-work.

Từ điển Anh Việt

  • stud-work

    * danh từ

    (kiến trúc) nhà bằng gỗ đóng đinh