student center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

student center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm student center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của student center.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • student center

    a center for student activities at a college or university

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).