student union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

student union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm student union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của student union.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • student union

    a building on a college campus dedicated to social and organizational activities of the student body

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).