sleeve type vaporizing burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve type vaporizing burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve type vaporizing burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve type vaporizing burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve type vaporizing burner

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lò khí hóa kiểu tay áo