sleeve, pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve, pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve, pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve, pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve, pulley

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống bao ròng rọc