sleeve, valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve, valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve, valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve, valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve, valve

    * kỹ thuật

    ô tô:

    nắp hơi bao xi-lanh