sleeve-coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve-coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve-coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve-coupling.

Từ điển Anh Việt

  • sleeve-coupling

    /'sli:v,kʌpliɳ/

    * danh từ

    (kỹ thuật) ống măngsông