sleeve-valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve-valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve-valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve-valve.

Từ điển Anh Việt

  • sleeve-valve

    /'sli:v,vækv/

    * danh từ

    van ống