sleeve packing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve packing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve packing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve packing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve packing

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự đệm ống lót