sleeve-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve-fish.

Từ điển Anh Việt

  • sleeve-fish

    /'sli:vfiʃ/

    * danh từ

    (động vật học) con mực (làm) mồi câu