sleeve-boring machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve-boring machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve-boring machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve-boring machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve-boring machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy doa ống nối