sleeve dipole antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve dipole antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve dipole antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve dipole antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve dipole antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten lưỡng cực có ống bọc