sleeve socket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve socket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve socket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve socket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve socket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    măng song ống