sleeve filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve filter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái lọc kiểu túi (vải)

    thiết bị lọc kiểu túi (vải)