sleeve anchorage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve anchorage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve anchorage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve anchorage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve anchorage

    * kỹ thuật

    neo ống