sleeve antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten có ống bọc