sleeve bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeve bolt

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bulông măngxông