sleeve joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeve joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeve joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeve joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sleeve joint

  * kỹ thuật

  khớp bản lề

  khớp nối ống

  mối nối ống

  ống nối

  hóa học & vật liệu:

  khớp nối lồng

  xây dựng:

  mối nối kiểu măng song

  mối nối kiểu ống bao