sleeveless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeveless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeveless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeveless.

Từ điển Anh Việt

 • sleeveless

  /'sli:vlis/

  * tính từ

  không có tay (áo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sleeveless

  having no sleeves

  sleeveless summer dresses

  Antonyms: sleeved

  Similar:

  bootless: unproductive of success

  a fruitless search

  futile years after her artistic peak

  a sleeveless errand

  a vain attempt

  Synonyms: fruitless, futile, vain