samuel houston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel houston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel houston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel houston.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel houston

    Similar:

    houston: United States politician and military leader who fought to gain independence for Texas from Mexico and to make it a part of the United States (1793-1863)

    Synonyms: Sam Houston

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).