samuel dashiell hammett nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel dashiell hammett nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel dashiell hammett giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel dashiell hammett.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel dashiell hammett

    Similar:

    hammett: United States writer of hard-boiled detective fiction (1894-1961)

    Synonyms: Dashiell Hammett

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).