samuel rawson gardiner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel rawson gardiner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel rawson gardiner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel rawson gardiner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel rawson gardiner

    Similar:

    gardiner: British historian remembered for his ten-volume history of England (1829-1902)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).