samuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel

    (Old Testament) Hebrew prophet and judge who anointed Saul as king

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).