samuel pierpoint langley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel pierpoint langley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel pierpoint langley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel pierpoint langley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel pierpoint langley

    Similar:

    langley: United States astronomer and aviation pioneer who invented the bolometer and contributed to the design of early aircraft (1834-1906)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).