samuel johnson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel johnson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel johnson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel johnson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel johnson

    Similar:

    johnson: English writer and lexicographer (1709-1784)

    Synonyms: Dr. Johnson

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).