samuel taylor coleridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samuel taylor coleridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samuel taylor coleridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samuel taylor coleridge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • samuel taylor coleridge

    Similar:

    coleridge: English romantic poet (1772-1834)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).