sample washer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample washer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample washer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample washer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample washer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dụng cụ rửa mẫu