rotor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor.

Từ điển Anh Việt

 • rotor

  /'routə/

  * danh từ

  Rôto, khối quay (trong một máy phát điện)

  cánh quạt (máy bay lên thẳng)

 • rotor

  rôto

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rotor

  * kỹ thuật

  bánh cánh quạt

  bánh dẫn

  đĩa quay

  phần quay

  rôto

  rôto phân phối

  rôto, khối quay

  ô tô:

  bộ phận quay

  con quay, mỏ quẹt (trong delco)

  xây dựng:

  phần ứng điện

  rô tơ

  toán & tin:

  rôto, phần quay

  cơ khí & công trình:

  ruột quay máy điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rotor

  the rotating armature of a motor or generator

  Synonyms: rotor coil

  Antonyms: stator

  the revolving bar of a distributor

  rotating mechanism consisting of an assembly of rotating airfoils

  there are horizontal rotors on a helicopter or compressor rotors in a jet engine