rotor hub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor hub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor hub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor hub.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor hub

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    mayơ roto (trực thăng)