rotor speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor speed

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tốc độ roto (máy bay lên thẳng)