rotor disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor disc

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đĩa rôto (trực thăng)