rotor cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor cap

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cơ cấu xoay xú páp