rotor stream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor stream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor stream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor stream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor stream

    * kỹ thuật

    luồng roto (trực thăng)