rotor aircraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor aircraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor aircraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor aircraft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor aircraft

    * kỹ thuật

    máy bay cánh quay

    máy bay trực thăng