rotorcraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotorcraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotorcraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotorcraft.

Từ điển Anh Việt

  • rotorcraft

    * danh từ

    máy bay lên thẳng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotorcraft

    * kỹ thuật

    máy bay lên thẳng