rotor dick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor dick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor dick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor dick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor dick

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đĩa rôto