rotor overspeed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor overspeed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor overspeed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor overspeed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor overspeed

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự quá tốc roto (trực thăng)