rotor pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotor pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotor pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotor pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotor pump

    * kỹ thuật

    bơm bánh răng

    cơ khí & công trình:

    bơm rô-to