quench hardening test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quench hardening test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quench hardening test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quench hardening test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quench hardening test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử cứng nhờ tôi

    sự thử tôi trong chất lỏng