quenching strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quenching strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quenching strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quenching strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quenching strain

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự biến dạng khi tôi