quenching tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quenching tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quenching tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quenching tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quenching tank

    * kỹ thuật

    bể tôi

    cơ khí & công trình:

    thùng tôi