quenching effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quenching effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quenching effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quenching effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quenching effect

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiệu ứng tôi