quenching tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quenching tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quenching tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quenching tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quenching tower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp làm nguội