quench furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quench furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quench furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quench furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quench furnace

    * kỹ thuật

    lò tôi