quench (ing) oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quench (ing) oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quench (ing) oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quench (ing) oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quench (ing) oil

    * kỹ thuật

    dầu tôi