quench and tempered steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quench and tempered steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quench and tempered steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quench and tempered steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • quench and tempered steel

    * kỹ thuật

    thép tôi