promotion worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion worker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion worker

    * kinh tế

    nhân viên khuyến mãi