promotional freight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotional freight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotional freight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotional freight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotional freight

    * kinh tế

    vận khí khuyến khích (mậu dịch)

    vận phí khuyến khích (mậu dịch)